15. 12. 2008:

Česká národní banka minoritní akcionáře chránit nebude 

 

V průběhu roku 2008 vedla OSMA velmi intenzivní korespondenci s Českou národní bankou, ve které opakovaně upozornila tento orgán státního dohledu, že na ocenění akcií při „squeeze out po česku“ se používají nesprávné metody ocenění, která mají za následek obrovskou škodu na majetku minoritních akcionářů.

 

K našemu předposlednímu dopisu ze dne 28. 7. 2008 se vyjádřil p. viceguvernér České národní banky osobněS ohledem na to, že se při analýze této odpovědi objevili velké nedostatky, pan viceguvernér projevil ochotu k osobní schůzce. Tato se uskutečnila dne 3. 11. 2008. Její obsah lze shrnout takto:

 

 Ani při osobním jednání s  ing. Miroslavem Singerem Ph.D., viceguvernérem České národní banky, která po zrušení Komise pro cenné papíry při „squeeze out po česku“ převzala zákonnou povinnost schvalovat výši protiplnění (resp. znalecké posudky, kterými hlavní akcionáři dokládají výši protiplnění), zástupci OSMA bohužel neuspěli. Usilovali jsme, stejně jako při předchozí korespondenci, o možnost posoudit a přehodnotit způsob, jímž ČNB posuzuje stanovená protiplnění, která jsou, jak zřetelně vidět z korespondence OSMA, příliš nízká (což ani není překvapující, neboť to odpovídá způsobu jejich stanovení). Jenže OSMA se domnívá, že právě od toho je zde dozor ČNB, který by měl regulativně zasáhnout. Pan viceguvernér veškeré námitky OSMA odmítl s tím, že metoda výpočtu protiplnění, kterou Česká národní banka respektuje, byla všeobecně užívána již ve chvíli, kdy došlo k přijetí zákona podle §§ 183i až n Obchodního zákoníku, což při jednání několikrát zdůraznil, a tedy že je podle něj vše v pořádku. Sdělil také, že Česká národní banka v současné době nemůže do metodiky stanovení výše protiplnění jakýmkoliv způsobem zasahovat, neboť by prý riskovala záplavu žalob majoritních vlastníků. Byl toho názoru, že pro OSMA, lépe řečeno pro všechny vyvlastněné akcionáře, je jediná cesta – podávání žalob na výši protiplnění u soudu. Bohužel, pan viceguvernér přitom nevzal v úvahu základní fakt – tj. že přezkumné řízení je v České republice pro běžného minoritního akcionáře z ekonomických a dalších důvodů de facto zcela zablokováno (viz v sekci „Proč (ne) funguje přezkumné soudní řízení“ a „Rozhodnutí nejvyšších českých soudů“). Zbývá dodat, že ani při osobním setkání ing. Miroslav Singer Ph.D, viceguvernér České národní banky, žádný výpočet, o který OSMA žádá Českou národní banku od ledna 2008, celkem podle očekávání neposkytnul.